Правила и условия

По-долу (заедно с документите, посочени тук) са сроковете и условията, според които ние Ви предоставяме Продукти и/или Услуги. Моля, прочетете внимателно тези документи, преди да поръчате всякакви продукти или услуги от нас. Трябва да знаете, че при поръчка на някой от нашите продукти или услуги, Вие се съгласявате да спазвате тези правила и общи условия. Имайте предвид, че ако отказвате да приемете тези условия, не трябва да поръчвате всякакви продукти или услуги. 

1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАС

1.1. Сайтът www.eventiplier.com е собственост на Билет БГ ООД с ЕИК 204948983

2. ВАШИЯТ СТАТУТ

2.1. Чрез подаване на поръчка при нас, Вие гарантирате, че:

2.1.1. Сте най-малко на 18 години; 

2.1.2.  Законно можете да влезете в обвързващи договори и сте оторизирани да влизате в този договор (както е определено по-долу), от името на всяко дружество, за което работите; 

2.1.3. Да подадете  нужната информация, за предоставянето на продукти и/или услуги и да се гарантира, че тази информация е достоверна по изброените точки.

2.1.4. Сте получили всички разрешения и/или съгласия, които могат да бъдат изискани, преди да се предлагат Вашите продукти и/или услуги. 

3. НАЧИН НА ПРАВЕНЕ НА ПОРЪЧКАТА И СЪЗДАВАНЕ НА ДОГОВОРА МЕЖДУ НАС

3.1 Вие ще имате първоначална консултация с нас по телефона или лично, в която ние ще обсъдим с вас вашите цели и какви продукти и / или услуги, бихте искали да ползвате. Като алтернатива имате възможност сами да си закупите Eventiplier пакет онлайн чрез плащане на www.eventiplier.com,  и детайлите относно вашата рекламна кампания ще бъдат уточнени в процеса на поръчване на вашият рекламен пакет.

С покупката онлайн се съгласявате с Общите условия, както е описано на сайта на www.eventiplier.com.

3.2. След това ние ще ви изпратим онлайн форма за да попълните информация за  за събитието, което бихте искали да рекламирате чрез нас  и  условията за реклама. Договорът между нас ще се формира само когато страните приемат утвърждаването и на условията за реклама или продажба  като отговорите изберете съответният рекламен план. Алтернативно онлайн подаване на информация за  вашето събитие чрез профила Ви, ще послужи като договор между нас за доставка/изпълнение  на продукти и / или услуги. 

3.3. Част от първоначалния процес на консултация е да ни информирате за всякакви специфични предпочитания, които имате. Ние няма да предоставяме Вашите събития на крайните клиенти, ако смятаме, че събитието не е подходящо за нашите клиенти или услугата от наша страна ще бъде неефективна. (напр. при малък срок на изпълнение на рекламата или неподходяща тематика на събитието)

3.4. След първоначалната си поръчка, можете да  подновите продукти и / или услуги, като се свържете с нас (минимум на поръчка е едно събитие). Можете също така да промените вашата поръчка от момента на подновяване, например, да се включат нови събития и / или места или да поръчате по-висок рекламен план. С първоначалната си поръчка ,ако профилът ви има активиран пакет  Премиум или профешънал, то допълнителните рекламни услуги  ще бъде добавени към акаунта В

4. ПРАВА ПРИ АНУЛИРАНЕ И ПОЛИТИКА ЗА ВРЪЩАНЕ

4.1. Вие няма да имате право да анулиратe поръчка, след като договорът е влязъл в сила

4.2. Според клауза 6.3 по-долу, Eventiplier не възстановява сумите по договора след неговото подписване.

5. НАЛИЧНОСТ И ДОСТАВКА

5.1. Нашата цел е да предоставяме нашите продукти и услуги, навреме например Да направим  маркетинг на вашето събитие в уговореното време, за да доставим стойностена реклама. За съжаление, фактори като сайтове на трети лица, редакционни екипи и технически усложнения може да повлияе на изпълнението на услугата и рекламата от страна на Eventiplier.  Eventiplier не носи отговорност при технически неизправности извън платформата и инструментите на Eventiplier.

5.2. Препоръчително е клиентите да предоставят подробни данни за събитието, което ще бъде рекламирано в платформата - най-рано 2 седмици преди датата на събитието.

6. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

6.1. Плащане за всички продукти и услуги трябва да е с кредитна или дебитна карта или чрез банков трансфер след направена поръчка както следва:

6.1.1. При еднократни поръчки на единични събития или пакети, ние приемаме плащане след подписване на договора; 

6.1.2. За абонаментни услуги,:

  • Първият месец можете да поръчате онлайн и да заплатите с наличните платежни методи
  • За по-дълги  периоди и наичсляване на отстъпки трябва да се свържете с наш представител, който ще организира подписване на договор и издаване на фактура

6.2. Цените на продуктите и услугите са без ДДС. 

6.3. Ако плащането е забавено или отложено можем да спрем Услугите, докато не бъде извършено плащането на всички просрочени задължения. Ако парите са изискани от вас за  повече от 14 дни след периода за рекламиране  ние можем да прекратиме настоящото споразумение, без право на обезщетение за вас. 

6.4. Ако установите, че каквито и да било продукти или услуги, са неприемливи трябва да ни уведомите възможно най-скоро и да направим анализ на статистиката и репортите за съответната кампания. Ако, по наша преценка, ние откриваме, че продуктът или услугата не са в съответствие с нашите обичайни високи стандарти ние ще възстановим разходите за този продукт или услуга. Eventiplier не носи  отговорност за реклама и публикации извън нашата партньорска мрежа.  Въпроси, коментари и искания по отношение на плащането е желателно да бъдат изпращани до: info@eventiplier.com

7. ПРЕКРАТЯВАНЕ

7.1. Ако сте закупили единичен пакет срока на договора определя продължителността на времето за реклама. Вие имате достъп до вашият акаунт Eventiplier за анализ, статистика и репорти  на вашите събития. 

7.2. Ако имате договор с нас за абонаментна услуга, можете да прекратите договора, с не по-кратко писмено предизвестие от  30 дни.

7.3.Eventiplier може да прекрати договора, като дава 14-дневен срок писмено уведомление до вас или в съответствие с клауза 6.3. 

7.4. При прекратяване на договора от ваша страна, се задължавате да  ни изплатите договорените цени на услуги за периода на договора.

8. КАЧЕСТВО

8.1. Ние ви гарантираме, че всеки продукт и / или услуга, закупени от нас ще съответства във всички съществени аспекти на описание, качество, както и да бъдат достатъчно годни за всички цели, за които обикновено се доставят продукти от този вид

9. НАШАТА ОТГОВОРНОСТ

9.1. Нашата отговорност за неизпълнение на задължението да доставят продукти или услуги на задоволително качество или по друг начин в нарушение на този договор е ограничена до цената на тези продукти или услуги. Ние не носим отговорност за последващи загуби, пропуснати ползи, загуби за възможност за реклама или загуба на репутация. 

9.2. Нашите задължения и отговорности са в рамките на подписания договор:

9.2.1. За смърт или телесна повреда, причинена от небрежност от наша страна; 

9.2.2. По силата на член 2 (3) от Закона за защита на потребителите от 2006 г.; 

9.2.3. За измама с невярно съдържание.

9.2.4. По всички въпроси, които са свързани с дейност в разрез с нормите и законите на Р. България.

10. Събития извън нашия контрол

10.1. Ние не носим отговорност  за неизпълнение  или забавяне при изпълнение на някое от задълженията си по силата на договор, което е причинено от събития извън наш контрол. 

10.2. Ние ще представим своя календар със събития в съответния формат и с подходящи средства за различни целеви сайтове за събития в списъка. Въпреки това, ние не притежавате или контролираме тези сайтове и не можем да гарантираме публикуването на събитието във всеки един от изброените сайтове.

10.3.Не носим отговорност за позиционирането в трети сайтове и търсачки (като Google) . Ние не притежаваме или контролираме тези търсачки и не можем да гарантираме че събитието ще се види в естествено търсене. 

11. Писмени съобщения

11.1. Приложимите закони изискват, че част от информацията или комуникациите, които ще Ви изпратим трябва да бъдат в писмена форма. Ние ще се свържем с вас по електронната поща. За целите на договаряне, вие се съгласявате с  електронните средства за комуникация и вие потвърждавате, че всички договори, уведомления, информация и други съобщения, които ние предоставяме по електронен път в съответствие с всички легални изисквания, че тези съобщения са в писмен вид. Това условие не засяга законните ви права.

12. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

12.1. Вие се съгласявате, че всички права на интелектуална собственост (т.е. патенти, права върху изобретения, полезни модели, авторско право и сродните му права, търговски марки, марки за услуги, търговски, бизнес и домейн имена, правата върху дизайна, права върху компютърен софтуер, права върху бази данни , права за топография, морални права, права в поверителна информация, включително и ноу-хау и търговски тайни, както и всички други права на интелектуална собственост, във всеки случай независимо дали са регистрирани или нерегистрирани и включително всички заявления и подновяване и разширяване на такива права, както и всички подобни или еквивалентни права или форми на защита във всяка част на света) в или произтичащи от или във връзка с продукти и / или услуги, принадлежат към нас. 

12.2. Вие също се съгласявате, че използването от трети лица на правата върху интелектуалната собственост в продуктите и услугите може да е условно и за целите на изпълнение на съответния договор и услуга.

13. ИНФОРМАЦИЯ И КОМУНИКАЦИИ

13.1. Всички уведомления, дадени от вас,  трябва да бъдат предоставена в писмен вид на  info@eventiplier.com или до Eventiplier, на ул. Алфред Нобел 6а, София. Ние можем да ви уведомяваме по електронна поща или пощенски адрес, която ни предоставяте, когато правите поръчка. Известие ще се считат за получени и редовно връчена до 24 часа, след изпращането, или три дни след датата на публикуване на всяко писмо. За деклариране на изпълнението на услугата, в случай на писмо, това писмо може да бъде прилагано в платформата на Eventiplier и каналите за комуникация.

14. РАЗНИ

14.1. Тези правила и условия, заедно с документите, посочени тук, представляват цялото споразумение между нас. 

14.2. Всеки един от нас се съгласява,, че в сключване на договора, ще пази информация, станала му известна по повод и във връзка с услугите на платформата Eventiplier, които не са посочени конкретно в договора между страните.

14.3. Eventiplier има право да преразгледа и предоговори  условията и изисквания от време на време. 

14.4. Вие ще бъдете обект на политиките и правилата и условията в сила в момента, които поръчате продукти или услуги от нас, освен ако не се изисква всяка промяна в тези политики или тези правила и условия, за да се направи по закон или правителствен орган (в този случай тя ще се прилага за поръчки, които са били поставени от вас), или ако не ви уведомим за промяната на тези политики или тези Общи условия, преди да ви изпратим потвърждение (в този случай имаме право да приемем, че сте приели промяната условията и по реда, без да ни уведоми в срок от три работни дни от получаването от вас на такава нотификация). 

14.5. Договорите за покупка на продукти или услуги и всеки спор или иск, произтичащи от или във връзка с тях или техния предмет или образуване (включително извъндоговорни спорове или претенции) ще бъдат разгледани  по българското законодателство. Всеки спор или претенция, произтичащи от или във връзка с тези договори или тяхното образуване (включително извъндоговорни спорове или претенции) ще бъде обект на не-изключителната юрисдикция на съдилищата на България

15. ДОКЛАД НА СЪБИТИЕТО

15.1. За всяко събитие се изпраща доклад и статистика, относно проведените кампании.

15.2. Докладите за Premium събитията  варират от броя на сайтовете за събития в списъка въз основа на категорията и местоположението, в някои случаи може да ограничим сайтове, базирани на процент, платен за услугата.